utolsó frissítés: 2016. szept. 1.

Önálló kiadvány, szakkönyv

 • > Üvegfej és homokóra. Déry Tibor korai műveiről. Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, 2019.
 • > Ezeregy mondat. Kritikák a kortárs irodalomról. Lector Kiadó, Marosvásárhely, 2017.
 • > Avant-garde and Representations of Communism in Hungarian Literature from Romania. Bucureşti, Ed. Didactică şi Pedagogică, 2009.
 • > Humor az avantgárdban és a posztmodernben. Kolozsvár, Scientia, 2004. (Társszerző: Selyem Zsuzsa)

Tanulmány, szakcikk

 • > A szó anyaga. Radnóti Miklós Kaffka-képéről. Székelyföld 2019/9. 59–66.
 • > Kassák Lajos és a szürrealizmus. Várad 2019/10. 66–69.
 • > Le Surréalisme en 1947: The Export and Exchange of Ideas in Post-War International Surrealism. Dacoromania Litteraria 6/2019. 8–20.
 • > Trei episoade. Virgil Teodorescu şi câteva interferenţe culturale româno-maghiare. Caietele Avangardei 13/2019. 98–104.
 • > From Avant-Garde to Socialist Realism: Continuities and Discontinuities in Hungarian and Romanian Literature. In: Evgeny Dobrenko – Natalia Jonsson-Skradol (eds.): Socialist Realism in Central and Eastern European Literatures: Institutions, Dynamics, Discourses. Anthem Press, London, 2018. 147–164.
 • > Istorii paralele, cu intersectări. Istoriile Echinox-ului. In: Ion Pop – Călin Teutişan (coord.): Echinox 50. Şcoala Ardeleană, Cluj, 2018. 484–488.
 • > Lutheránus Zen Alaszkában. Megérkezés a nem-nyelvibe András Sándor műveiben. Irodalmi Szemle 2018/6. 95–104.
 • > Neoavangarda în receptarea generațiilor Forrás. Caietele Avangardei 12/2018. 60–64.
 • > Trees, Waves, Whirlpools: Nation, Region, and the Reterritorialization of Romania's Hungarian Literature. In: Mircea Martin – Christian Moraru – Andrei Terian (eds.): Romanian Literature as World Literature. Bloomsbury, New York, 2018. 115-132.
 • > A nyelvhasználat kérdései a kortárs erdélyi magyar kultúrában. Nyelvünk és Kultúránk. 2017/1–4. 115–121.
 • > A vadon ördögéből a préri angyala. Adaptációról a Sztár magazinban. Korunk 2017/3. 53-56.
 • > A vizuális elem a dadaista költészetben és azon is túl. Helikon Irodalom- és Kultúratudományi Szemle 2017/1. 100–109.
 • > Arany János gitárja. Székelyföld 2017/3. 42–48.
 • > Az abszolút és a pillanatnyi. (Páskándi Géza Vendégség c. drámájáról) Irodalmi Magazin 2017/4. 126–128.
 • > Az Ady-féle költőszerep a kortárs kultúrában. Sugárút 2017/4. 37–42.
 • > Kassák Lajos és Reiter Róbert. Tiszatáj 2017/12. 57–64.
 • > Kolozsvár-nyelv az utóbbi évtizedek magyar verseiben. Látó 2017/10. 79–88.
 • > Literatura în limba maghiară în spaţiul românesc. In: Eugen Simion (coord. general): Dicţionarul General al Literaturii Române. Vol. 4. Editura Muzeul Literaturii Române, Bucureşti, 2017. 766–773.
 • > Posztkoloniális hatalmi játszmák a Bimbi tábornokban. Székelyföld 2017/7. 168–180.
 • > Surrealist Hybrids − Contemporary Hybrids: Árpád Mezei and the Late Surrealist Theories of Hybridity. Acta Universitatis Sapientiae, Philologica, vol. 9. 2017/1. 49−56.
 • > A Postwar Surrealist network: Claude Serbanne’s networking activity in Cahiers du Sud. Transylvanian Review 2016, Supplement no. 1, 187–198.
 • > From Dadaist Serenade to Glogoism, Planism and Pictopoetry: Contextualizing the visual element in Central- and Eastern European avant-garde. Caietele Avangardei 8/2016. 114–123.
 • > Tardos Tibor és a forradalmi szürrealisták hálózatai. In: Biró Annamária – Boka László (szerk.): Értelmiségi karriertörténetek, kapcsolathálók, írócsoportosulások 2. Partium Kiadó – Reciti, Nagyvárad–Budapest, 2016. 283–296.
 • > Déry Tibor, Erdély és a turistatekintet. A korai Déry-próza néhány jellegzetességéről. Alföld 2016/6. 72–85.
 • > Egy avantgárd költő alternatív városképei. Reiter Róbert levelezéséből (1917–1924). Korunk 2016/1. 92–109.
 • > Szilágyi Domokos művei az avantgárd és neoavantgárd kontextusában. Híd 2016/2. 14–26.
 • > Apolodor și Zebegény. Despre cărţile pentru copii de Gellu Naum și traducerea acestora în maghiară. Caietele Avangardei 5/2015. 80–87.
 • > Az értelmiségi vendégmunkás-paradigma felé. Székelyföld 2015/10. 65–72.
 • > Onirologie française à Budapest: les Mnésiques de Marcel Jean. Mélusine nr. 35, 2015. 231–245.
 • > Weöres Sándor és a magyar szürrealizmus műhelyei. In: Egyed Emese – Bogdándi Zsolt – Weisz Attila (szerk.): Certamen II. EME, Kolozsvár, 2015. 73–80.
 • > „Nem nekem kell most már határozni”. Bartalis János pályakezdési dilemmái és a háború. In: Kappanyos András (szerk.): Emlékezés egy nyár-éjszakára. Interdiszciplináris tanulmányok 1914 mikrotörténelméről. MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Budapest, 2015. 157–164.
 • > Irodalmi támpontok az erdélyi magyar identitás értelmezéséhez (Társszerző: Vallasek Júlia). In: Szücs György (szerk.): Sors és jelkép. Erdélyi magyar képzőművészet 1920–1990. Magyar Nemzeti Galéria, Budapest, 2015. 21–35.
 • > Note despre prezenţa dadaismului în literatura maghiară. Caietele Avangardei 6/2015. 71–73.
 • > Szürrealizmusnyomok az Arkánumban. In: Ladányi István – Pintér Viktória (szerk.): Folyamatok, törésvonalak, elmozdulások. Előadások és tanulmányok a magyar folyóirat-kultúráról. Sziveri János Intézet – Gondolat Kiadó, Veszprém–Budapest, 2015. 220–231.
 • > The Non-Oedipal Android: Towards a Surrealist Utopia in Postwar Romania. In: David Ayers – Benedikt Hjartarson – Tomi Huttunen – Harri Veivo (eds.): Utopia: The Avant-Garde, Modernism and (Im)possible Life. De Gruyter, Berlin, 2015. 445–457.
 • > 1937-es feljegyzések Déry Tibor romániai utazásáról. Székelyföld 2014/8. 67–74.
 • > Little Magazines as Manifestos: Nodes of an International Surrealist Network in Postwar Hungary and East Central Europe. Caietele Avangardei 4/2014. 88–95.
 • > Szürrealista szagok és szótárak: Budapest-képek Marcel Jean műveiben. Hungarológiai Közlemények 2014/3. 35–49.
 • > A rendszerváltás megjelenítései kortárs erdélyi regényekben. Századvég 2013/67. 49–62.
 • > Body, Love, Object: Frontiers for Romanian Surrealism. Transylvanian Review Vol. XXII, Supplement No. 1, 2013, 90–98.
 • > Creating the ’New Man’: Propaganda and its Alternatives in Hungarian Literature from Romania, 1948–65. In: Judith Devlin – Christoph Henrik Müller (eds.): War of Words: Culture and the Mass Media in the Making of the Cold War in Europe. University College Dublin Press, Dublin, 2013. p. 180–191.
 • > Francia álombeszéd Budapestről: Marcel Jean Mnésiques című könyve. In: Balázs Imre József (szerk.): Kortárs magyar kisebbségi irodalmak. Egyetemi Műhely Kiadó, Kolozsvár, 2013. 152–164.
 • > Az András Sándor Autonóm Köztársaság lakosságföldrajza. Parnasszus 2013/4. 24–33.
 • > Mal d’ombre: a Surrealist Interpretation of the Gothic Film Malombra. Studia UBB Philologia 2012/2. 73–78.
 • > Alámerülés az énbe. Idegenség-konstrukciók a magyar szürrealizmusban. Alföld 2011/1. 99–110.
 • > Beugrani a hold hűvös fogai közé. Az avantgárd nyomai Becski Irén költészetében. In: Varga Virág — Zsávolya Zoltán (szerk.): Nő, tükör, írás. Értelmezések a 20. század első felének női irodalmáról. Ráció Kiadó, Budapest, 2009. 482—491.
 • > Kulturális cserék és kapcsolódási pontok a román és a magyar avantgárd irodalom között. In: Dáné Tibor Kálmán — Demény Péter (szerk.): Önzetlen pulpitus. Írások Dávid Gyula nyolcvanadik születésnapjára. EMKE—Mentor, Kolozsvár—Marosvásárhely, 2008. 97—106.
 • > Reperes sur la littérature hongroise du Banat. In: Adriana Babeti (coord.): Le Banat: Un Eldorado aux confins. Cultures D’Europe Centrale. Hors série No. 4 — 2007. Centre Interdisciplinaire de Recherches Centre-Européennes, Université de Paris — Sorbonne (Paris IV). pp. 143—148.
 • > „A Duna gombostű ha volna”. József Attila humoráról. Korunk 2005/3. 22—32.
 • > A többszörös művészregény. Szántó György: Stradivari. Helikon 2005/6. 14—15.
 • > Alternatív Skóciák. Korunk 2005/10. 9—12.
 • > Anavi Ádám; Pongrácz P. Mária. In: Alexandru Ruja (coord.): Dicţionar al Scriitorilor din Banat. Editura Universităţii de Vest, Timişoara, 2005. 38—41.; 592—595.
 • > (Coord.) Horea Poenar: Dicţionar Echinox A—Z. Perspectivă analitică. Ed. Tritonic, Bucureşti—Cluj, 2004. (A magyar vonatkozású szócikkek társszerzője)
 • > A kolozsvári Napkelet avantgárd irodalmi vonatkozásai. In: (Szerk.) Szabó Zsolt: Sztánai Napok 2004. Szentimrei Alapítvány, Kolozsvár—Sztána, 2004. p. 15—27.
 • > Bartalis János költészetének "használatairól". In: (Szerk.) T. Szabó Levente—Virginás Andrea: RODOSZ-tanulmányok 2003. I. Kriterion, Kolozsvár, 2004. p. 151—173.
 • > Emlékeztető: Gaál Gábor és a Korunk viszonya az avantgárdhoz. Korunk 2004/8. 16—21.
 • > Esettanulmányok az emlékirat műfaji vizsgálatához. Várad 2004/1. 59—63.
 • > Korai avantgárd kísérlet Temesváron. Irodalmi Jelen 2004. március. II.
 • > Rîs, corp, culpabilizare, avangardă literară. In: (Red.) Cornel Haranguş et alii: Eseuri de fenomenologie a culpabilităţii. Ed. Artpress—Augusta, Timişoara, 2004. p. 5—13.
 • > Robert Reiter sau poetica tăcerii. In: (Red.) Cornel Haranguş et alii.: Paradigma ereticului. Ed. Augusta, Timişoara, 2004. p. 24—33.
 • > Találtam egy könyvet. Szántó György első regénye, a Sebastianus útja elvégeztetett. Holmi 2004/11. 1429—1435.
 • > Örök organikusság. Szentimrei Jenő költészete. Forrás 2004/9. 77—89.
 • > "Megbékélt szívházat építnék". Bartalis János költészete a két világháború között. Látó 2003/4; 5; 6. 53—61.;56—70.;71—83.
 • > "Véletlenek tánca és ölelkezése". Szilágyi István Hollóidő című regényéről. In: Márkus Béla (szerk.): Tanulmányok Szilágyi Istvánról. Debrecen, Kossuth Egyetemi Kiadó, 2003. 254—262.
 • > A magyar avantgárd folyóiratai Erdélyben. Irodalomtörténet 2003/1.
 • > A múlt mint műfaji kérdés. (Gáll Ernő, Fodor Sándor) Korunk 2003/8. 116—118.
 • > Bodor Ádám. Helikon 2003/8. 3.
 • > Fără soartă — o percepţie aparte a Holocaustului. Apostrof 2003/2. 18—19.
 • > Kaddish pentru copilul nenăscut. Un roman provocator al lui Kertész Imre. Observator Cultural 2003/154. 7.
 • > Történetek a halálról. A kései Hervay-kötetek világa. Hitel 2003/12. 97—105.
 • > "A szó nem hasonlat többé". Hervay Gizella költészete a hatvanas évek második felében. Bárka 2002/4. 59—66.
 • > "Építjük öröm-sejtjeinket". Hervay Gizella korai költészetéről. Látó 2002/6. 138—144.
 • > "Még egy emelet magány" (Hervay Gizella: Zuhanások). Helikon 2002/12.
 • > "Úgy kezdődik, hogy a port a szemedből kitörlöd". Hervay Gizella korai költészetének értelem-igénye. Új Forrás 2002/8. 54—63.
 • > A kibomló Molter-életmű. Korunk 2002/4.
 • > Az erdélyi magyar avantgárd irodalom fórumai. In: (Szerk.) Gábor Csilla, Selyem Zsuzsa: Kegyesség, kultusz, távolítás. 173—196. Kolozsvár, Scientia, 2002.
 • > Az erdélyi magyar avantgárd irodalom recepciójáról. Alföld 2002/11. 81—87.
 • > Epoci simultane în literatura maghiară din Transilvania / Egyidejű korszakok az erdélyi magyar irodalomban. In: (Szerk.) Balázs Imre József és Ciprian Vălcan: TRAVERS. 37—50, 142—156. Iaşi, Polirom, 2002.
 • > Kiegészítések Egyed Emese: Magyar irodalomtudományi kutatások Erdélyben (1990—2001) című tanulmányához. In: (Szerk.) Tánczos Vilmos, Tőkés Gyöngyvér: Tizenkét év. III. kötet. 17—26. Kolozsvár, Scientia, 2002.
 • > A hasonlat egyik oldala (Markó Béla). Holmi 2001/2.
 • > A test természetes rázkódásai. Hamlet. Korunk 2001/6.
 • > Az előszó retorikája — ideológiagyártás és kritika. In: (Szerk.) Orbán Gyöngyi: Dialógus és retorika. 59-63. Erdélyi Tudományos Füzetek 233. Kolozsvár, EME, 2001.
 • > Beszélgető nemzedékek. Helikon 2001/7.
 • > Egy fordulat két oldala. A fiatal irodalom olvasatai. Bárka 2001/3.
 • > Egyidejű korszakok az erdélyi magyar irodalomban. Jelenkor 2001/2.
 • > Karácsony Benő. In: (Szerk.) Jánosházy György: Erdélyi Panteon 3. 67-73. Marosvásárhely, Mentor, 2001.
 • > Nyilvánosságteremtő kísérletek. Alföld 2001/2.
 • > Szelíd botrányok (Horváth Imre). Látó 2001/12.
 • > Tamási Áron. In: (Szerk.) Jánosházy György: Erdélyi Panteon 3. 100-104. Marosvásárhely, Mentor, 2001.
 • > A romániai magyar kulturális lapok kritikai anyaga (1998—1999). Látó 2000/2.
 • > Bál a ködlovagteremben. Helikon 2000/19.
 • > Miből lesz a sikerregény? Korunk 2000/6.
 • > Színes kavicsok. Hervay Gizella-szövegek az Ifjúmunkás első évfolyamaiban. Korunk 2000/10.
 • > Un Frankfurt ardelean. Vatra 2000/3.
 • > "Ki emlékszik a holnapi napra?". Hervay Gizella költészetéről. Helikon 1999/4.
 • > A megszólalás és a csend határán. A Don Quijote előszava. Korunk 1999/5.
 • > Kosztolányi-recepció a Tanulók Könyvtára előszavaiban. I—II. Látó 1999/5,6.
 • > Hogyan írjunk irodalomtörténetet? Látó 1998/10.
 • > Várakozás egy gyilkosságra. (G. García Márquez: Egy előre bejelentett gyilkosság krónikája). Korunk 1998/1.
 • > Kétnyelvűség vagy kevertnyelvűség?. Szempontok a képvers esztétikájának kidolgozásához. Korunk 1997/12.
 • > Tamási Áron, az olvasó. Helikon 1997/22.

Szerkesztés

 • > Kortárs magyar kisebbségi irodalmak. Posztkolonializmus, gender studies, littérature mineure. Egyetemi Műhely Kiadó, Kolozsvár, 2013. (Szerk. Balázs Imre József)
 • > Mapping literature. Transylvanian Review Vol. XXII, Supplement No. 1, 2013. (Eds. Balázs Imre, Ioana Bot, Adrian Tudurachi, Sanda Berce, Petronia Petrar, Erika Mihálycsa, Elena Păcurar)
 • > Újraolvasott Pezsgő-díjasok. Tanulmányok. Komp-Press – Korunk, Kolozsvár, 2012. (Szerkesztette, bevezetéssel ellátta Balázs Imre József)
 • > Géczi A. János: Csak fiataloknak. Összegyűjtött novellák. Kalota, Kolozsvár, 2009. (Sajtó alá rendezte, utószóval ellátta Balázs Imre József)
 • > A meghajlás művészete. A Korunk fiatal szerzőinek antológiája. Komp-Press — Korunk, Kolozsvár, 2008. (Válogatta, szerkesztette és bevezetővel ellátta Balázs Imre József)
 • > Az emberfejű madár. Erdélyi magyar esszéírók 1918—2001. Kolozsvár, Kalota, 2007. (Válogatta, bevezetővel ellátta Balázs Imre József)
 • > Karácsony Benő: Nyári délután a régi Fehérvárt. Összegyűjtött novellák. Kolozsvár, Kalota, 2006. (Gondozta és a bevezetőt írta Balázs Imre József)
 • > Bartalis János: Ujjaimból liliomok nőnek. Válogatott versek. Kolozsvár, Kriterion, 2004. (Gondozta és a bevezetőt írta Balázs Imre József)
 • > Vass László Levente: Üvegmezők. Összegyűjtött versek. Kolozsvár, Kalota, 2004. (Gondozta és a bevezetőt írta Balázs Imre József)
 • > A Nyugat költői. Antológia. Kolozsvár, Polis, 2003. (Válogatta, bevezetővel ellátta Balázs Imre József)
 • > A teremtmények arca. A huszadik század legszebb magyar versei. Kolozsvár, Komp-Press, 2002. (Szerkesztette Balázs Imre József és Kántor Lajos, utószóval ellátta Balázs Imre József)
 • > Álmok szállodája. Erdélyi magyar költők 1918—2000. Kolozsvár, Kalota, 2002. (Válogatta, bevezetővel ellátta Balázs Imre József)
 • > TRAVERS. O antologie a literaturii maghiare din Transilvania. Válogatás az erdélyi magyar irodalomból. Iaşi, Polirom, 2002. (Válogatta Balázs Imre József és Ciprian Vălcan, bevezetővel ellátta Balázs Imre József)
 • > Horváth Imre: Alkony Várad felett. Válogatott versek. Budapest, Noran, 2002. (Válogatta, bevezetővel ellátta Balázs Imre József)
 • > Vissza a Forrásokhoz. Beszélgetések az első Forrás-nemzedékről. Kolozsvár, Polis, 2001. (Lejegyezte és az előszót írta Balázs Imre József)
 • > A századforduló magyar elbeszélői. Antológia. Kolozsvár, Polis, 2000. (Válogatta, bevezetővel ellátta Balázs Imre József)
 • > A Nyugat költőelődei. Antológia. Kolozsvár, Polis, 1999. (Válogatta, bevezetővel ellátta Balázs Imre József)

Kritika, recenzió

 • > El innen, de ugyanoda (Papp Attila Zsolt: Vízimozi), Tiszatáj 2016/2. 111–112.
 • > A kommunizmus arcképe aszkéta korából (Szolláth Dávid: A kommunista aszketizmus esztétikája) Alföld 2013/1. 124–128.
 • > Az egyetlen lehetséges történet (Láng Zsolt: Szerelemváros) Élet és Irodalom 2013. július 5.
 • > Nomád idősíkok (Ilma Rakusa: Rengeteg tenger) Korunk 2013/11. 106–108.
 • > Többszörös időutazás (Molnár Gusztáv: Beszélgetések Méliusz Józseffel) Korunk 2013/2. 95–99.
 • > Mint akit belülről festettek ki. (Antonin Artaud: Rodezi levelek) Korunk 2012/9. 126–127.
 • > „Innen odázva, onnan idézve” (András Sándor: Bretonhídon Atlantiszba) Kalligram 2011/9. 100-103.
 • > Trial and error (Kukorelly Endre: Mennyit hibázok, te úristen) Irodalmi Szemle 2011/4. 77–80.
 • > Északról hallgatás, délről test, keletről álom, nyugatról halál (Vári Csaba: Kávé, félkeserű) Székelyföld 2009/5. 172—174.
 • > A haiku vershangzása. Irodalmi Jelen 2008/2. 19. (Kovács András Ferenc: Időmadárkönyv)
 • > Álmok vendégsége. Korunk 2007/2. 137—138. (Kovács András Ferenc: Álmatlan ég)
 • > Szindbád útja a lápvidéken. Irodalmi Jelen 2008/3. 19. (Bogdán László: Szindbád a taligán)
 • > „Az ember nem rossz, de elvadítható”. Helikon 2006/1. 13. (Lám Béla: A körön kívül)
 • > A tapasztalat megmaradásának elve. Debreceni Disputa 2006/8. (Scheibner Tamás — Vaderna Gábor szerk.: Tapasztalatcsere. Tanulmányok Bodor Ádámról)
 • > Ex libris. Élet és Irodalom 2006. február 24. (Cséve Anna, Szilágyi Judit, Korda Eszter, Rónay László)
 • > Fordulatok könyve. Bárka 2006/5. 148—150. (Standeisky Éva: Gúzsba kötve. A kulturális elit és a hatalom)
 • > Gyakorlótér. Irodalmi Jelen 2006/10. (Kisantal Tamás — Menyhért Anna szerk.: Művészet és hatalom. A Kádár-korszak művészete)
 • > Igazságdarabok a folyó vizén. Irodalmi Jelen 2006/9. 22. (John Barth: Az úszó opera)
 • > Résnyire nyílt ajtó. Krónika (Szempont) 2006. június 9—11. 14. (Kertész Imre: K. dosszié)
 • > A saját út magánya. Krónika (Szempont) 2005. szeptember 16—18. 14. (Vida Gábor: Fakusz három magányossága)
 • > Arckép korábbi könyvekkel. Irodalmi Jelen 2005/12. 16. (Pongrácz P. Mária: Arckép lepkékkel)
 • > Az örök elkezdődés mítosza: az Éber. A Hét 2005. június 30. (26. sz.) 16.
 • > Dicţionarul Echinox — partea neanalitică. Tribuna nr. 62. 1—15 aprilie 2005. p. 11.
 • > Egy titkos főhős. Irodalmi Jelen 2005/4. 17. (Orbán János Dénes: Búbocska)
 • > Egyik kezével irt. Irodalmi Jelen 2005/3. 17. (Király Levente: Így irtok én)
 • > Ex libris. Élet és Irodalom 2005. február 4. (Király Levente, Székely Csaba, Fekete Vince, Cselényi Béla)
 • > Híd a terek fölött. Korunk 2005/10. 111—114. (At the End of the Broken Bridge / Belső terek. 25 év 25 magyar / skót verse).
 • > Hozzáférhető történet. Irodalmi Jelen 2005/8. 17. (Lövétei Lázár László: Két szék között)
 • > Idomítani? Élet és Irodalom 2005. június 3. (Jánk Károly: Vadnyom)
 • > József Attila és a kommunizmus. Krónika (Szempont) 2005. április 8—10. 16.
 • > Ki a súly alól. Bárka 2005/3. 93—96. (Ligeti Ernő: Súly alatt a pálma)
 • > Profik, halottak, olvasók. Prae 2005/2 (22.) sz.. 39—43.
 • > Retró. Irodalmi Jelen 2005/10. 16. (Rakovszky Zsuzsa: A hullócsillag éve)
 • > Terjeszkedő Badarország. Élet és Irodalom 2005. február 25. (Kovács András Ferenc: Porcus hermeticum)
 • > Torzmagyar. Irodalmi Jelen 2005/2. 14. (Szávai Géza: Torzmagyar?)
 • > Újraolvasónapló. Korunk 2005/11. 122—125. (Szántai János, Hajdú Farkas Zoltán, Böszörményi Zoltán, György Attila)
 • > Archeológiai rétegek. Krónika 2004. augusztus 27—29. 14. (Kántor Lajos: A kapu)
 • > Ex libris. Élet és Irodalom 2004. július 23. 23. (Szilágyi Domokos, Gellért Sándor, Kányádi Sándor, Kovács András Ferenc)
 • > Gyapjúharisnya és emlékirat. Korunk 2004/3. 114—117. (Horváth Andor szerk.: Tanúskodni jöttem)
 • > Könyv a gyermekben zajló történetekről. Új Forrás 2004/2. (Kiss Judit: Bevezetés a gyermekirodalomba)
 • > Látomások és anekdoták. Élet és Irodalom 2004. június 4. (Bánffy Miklós: Összes novellái)
 • > Mint egy úszó színház. Jelenkor 2004/11. 1188—1190. (Visky András: Ha megh)
 • > Párbeszédek könyve. A Hét 2004. augusztus 12. 14. (Láng Zsolt: Berlinév)
 • > Se ránc, se árok. A Hét 2004. szeptember 30. (Anavi Ádám: Válogatott versek)
 • > Szerepversek, szerepek. Korunk 2004/4. 119—121. (Gömöri György: Váltott hangokon)
 • > A kulisszák mögött. Krónika (Szempont) 2003. november 22—23. (Orbán János Dénes: Teakönyv)
 • > Az albatrosz Kocsárdon. A Hét 2003. október 23. (Szőcs Géza: Az al-legóriás ember)
 • > Az intenzitás visszahódítása. Holmi 2003/2. 275—276. (Szilágyi Júlia: Versenymű égő zongorára)
 • > Kontextus elszáll, írás megmarad. Krónika (Szempont) 2003. június 21—22. (Gáll Ernő: Napló. I.)
 • > Kosár, köcsög, lábpor. Élet és Irodalom 2003. június 13. (Kovács András Ferenc: Vásárhelyi vásár)
 • > Minden alessandriai hazudik. Krónika (Szempont) 2003. április 30—május 1. (Umberto Eco: Baudolino)
 • > Mit mondott Oedipus a Szfinxnek? Krónika (Szempont) 2003. december 6—7. (Láng Zsolt: A szomszéd nő)
 • > A konkrétumok prózája. Holmi 2002/9. 1229—1231. (Bodor Ádám: A börtön szaga)
 • > A város vére. Várad 2002/1. (Váradykon 2002)
 • > Az árnyékcsapás technikái és alakzatai. Élet és Irodalom 2002. október 18. (Németh Zoltán vírusszövegei, idiótameséi és egyéb mutáns történetei)
 • > Börtönről és barátságról. Élet és Irodalom 2002/23. (Visky Ferenc: Fogságban)
 • > Hús olvas a húsról. Bárka 2002/6. 134—135. (Németh Zoltán: A perverzió méltósága)
 • > Nekem már fáj a rétisas. Látó 2002/10. 93—94. (György Attila: Harminchárom)
 • > Óarany ódák. Krónika (Szempont) 2002. június 29—30. (Kovács András Ferenc: Aranyos vitézi órák)
 • > Rímpárok, párrímek. Krónika (Szempont) 2002. aug. 31. (Anavi Ádám: Versuri)
 • > A megtörtént fordulat. Látó 2001/4. (Ágoston Vilmos: Az érvelés ideje)
 • > Az ucca frappáns nyüzsgése. Korunk 2001/2. (Komlós Aladárról)
 • > Éles felületek. Korunk 2001/11. (László Noémi: Esés után)
 • > Én és Gombrowicz. Krónika 2001. dec. 28. (Demeter Szilárd: Tempetőfi naplója)
 • > Nevetésterápia és irodalomtörténet. Krónika (Szempont) 2001. dec. 29—30. (Bajor Andor: Ütünk)
 • > Orbán János Dénes, a konzervatív költő. Forrás 2001/6.
 • > Asimov keresztbe fonja karját. Korunk 2001/1. (Isaac Asimovról)
 • > Csuklóból, a megfelelő helyre. Látó 2001/7. (Papp Sándor Zsigmond: Oran veszteglő hajói)
 • > És—és—és. (Kovács András Ferenc költészetéről). Forrás 2001/1.
 • > A Szent Anna tó és a helyi széljárás. Krónika 2000. január 19. (Kinde Annamária: Egy másik arc)
 • > Nemzedéki érdeklődés. Látó 2000/6. (Martos Gábor: Éjegyenlőség)
 • > "Ahonnan visszanéz ahonnan visszalát ahol". Látó 1999/1. (Kelemen Hunor: A madárijesztők halála)
 • > "Az övé ennyi, hogy megérkezzen". Látó 1999/3. (Visky András: Goblen)
 • > A hercegprímás ezüstgombos sétapálcája. Korunk 1999/9. (Ábrahám János: Picula)
 • > A IV.B. oszt. tan. és az udvar felsöprése. Korunk 1999/4. (Fodor Sándor: Bimbi tábornok)
 • > Elszabadult eposzok, érkezőben. Korunk 1999/7. (Kemény István: Valami a vérről)
 • > Gábriel Ventuza kámzsája. Korunk 1999/8. (Bodor Ádám: Az érsek látogatása)
 • > Legenda a köveken túli térről. Korunk 1999/3. (Papp Sándor Zsigmond: Ahonnan a város)
 • > Mítosz, esszé, regény. Korunk 1999/5. (Székely János: A másik torony)
 • > Séták egy öndefiníció körül. Korunk 1999/1. (Láng Gusztáv: Kivándorló irodalom)
 • > Történet, szavakban. Korunk 1999/6. (Mikó András: Befejezetlen történetek tárháza)
 • > Vázlat egy szótárról. Korunk 1999/2. (Cs. Gyímesi Éva: Colloquium Transsylvanicum)
 • > A hozzákeresés művészete. Korunk 1999/10. (André Scrima: Az idegen és a zarándok)
 • > A megírhatatlan regény. Helikon 1999/21. (Vida Gábor: Rezervátum)
 • > A nonsalansz esélye. Krónika 1999. november 2. (Cs. Gyímesi Éva: Kritikai mozaik)
 • > Csitulj, ez csak séta... Forrás 1999/11. (Kovács András Ferenc: Saltus hungaricus)
 • > Erdélyi macska a szépliteratúra dzsungelében. Krónika 1999. december 25. (Markó Béla: Az erdélyi macska)
 • > Gésaregényből mi is? Korunk 1999/12. (Láng Zsolt: A Pálcikaember élete)
 • > Hogyan is néz ki az asztal lapja alulnézetből? Krónika 1999. november 25. (Andersen: A fenyő, Szilágyi Domokos: Abrakadabra)
 • > Milyen is a Loch Ness-i szörny? Korunk 1999/11. (Mircea Cărtărescu: Postmodernismul romanesc)
 • > A boszorkányok támadása. Helikon 1998/15. (György Attila: A boszorkányok feltámadása)
 • > A Termann-ház és birtokai. Helikon 1998/4. (Térey János: Tulajdonosi szemlélet)
 • > Ciklikusság és másállapot. Előretolt Helyőrség 1998/1. (Jánk Károly: Másvilág)
 • > Freskó, folt, töredék. Látó 1998/5. (Egyed Péter: Leopárdok éjszakája)
 • > Mit lát az üvegszem? Korunk 1998/11. (Bogdan Ghiu: Ochiul de sticla)
 • > A hiúzok nem háziállatok. Látó 1997/4. (Kinde Annamária: A hiúzok természetéről)
 • > A találkozó leteríthetetlen. Látó 1997/2. (Orbán János Dénes:A találkozás elkerülhetetlen Orbán János Dénes)
 • > Álomversek kereszthuzatban. Helikon 1997/15. (G. István László: Kereszthuzat )
 • > Az oknyomozó p(r)óza és az irodalom. Helikon 1997/9. (Lászlóffy Csaba: De ki a nyertes?)
 • > Igazságosztás keménykalapban. Előretolt Helyőrség 1997/1. (Kemény István: A néma H)
 • > Játék kulcsokkal. Látó 1997/7-8. (Szakács István Péter: Francia tavasz)
 • > Római kettőskép. Látó 1997/3. (Géczi János: Képversek)
 • > Salman Rushdie: Kelet, Nyugat. Korunk 1997/2.
 • > Szabálytalan félsziget. Látó 1997/10. (Kántor Lajos: Megbolondult a kutyám)
 • > Gyermekláncfű-versek. Helikon 1996/17. (Farkas Wellmann Endre: Requiem)